پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی

پذیرش مقاله ادبیات فارسی اکسپت مقاله

پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی (وزارتین)

اکسیت مقاله ادبیات پذیرش مقاله زبان و ادبیات فارسی

جهت دفاع از رساله دکتری دانشجویان نیاز به پذیرش دو یا سه مقاله علمی پژوهشی از مجلات مورد تایید وزارت علوم دارند. نگارش و پذیرش گرفتن از این مجلات بعضا کاری سخت و زمانبر هست.

مشاوران ما در این زمینه میتوانند شما را راهنمایی و کمک نمایند که بتوانید دفاع خوبی از رساله دکتری زبان و ادبیات فارسی داشته باشید.