عامل تاثیر IF

?چیست ( Impact Factor ) یا IF عامل تأثیر

Impact Factor

عبارت است از میانگین تعداد دفعاتی که مقالات یک مجله طی دو سال گذشته ارجاع یا رفرنس گردیده است. این فاکتور برای مجلات ثبت شده در پایگاه مجلات تامسون رویترز به‌صورت سالیانه محاسبه و در پایان هر سال جهت مجلاتی که در فهرست‌نویسی ISI نمایه (Index) شده اند اعلام می گردد. این شاخص مهم ترین شاخص ارزیابی علمی مجلات معتبر می‌باشد.
شاخص آنی )) | Immediacy Index

مانند Impact Factor لحظه‌ای محاسبه می‌گردد با این تفاوت که مربوط به سال جاری می‌باشد و سال‌های گذشته در آن تاثیری ندارد.
نیمه عمر ارجاعات)) | Cited Half Life

این شاخص نمایانگر تعداد سال‌هایی است که از تاریخ محاسبه IF ارجاع کنونی باید به عقب بازگردیم تا شاهد نیمی از کل ارجاعات به مجله باشیم. بنابراین هرچه نیمۀ ارجاعات یک مجله بیشتر باشد نمایانگر ثبات علمی و ارزش بیشتر مجله می‌باشد.

فاکتور تاثیر برای نخستین بار در سال ۱۹۹۵ و توسط بنیانگذار Garfield) ISI) Reports یا به اختصار JCR مطرح شد.